07.02.2024

Što je zapisnik o primopredaji nekretnina?

Što je zapisnik o primopredaji nekretnina?
Zapisnik o primopredaji nekretnine ključan je dokument kojeg je potrebno pripremiti i ispuniti nakon svake primopredaje nekretnine, bilo da se radi o kupnji, najmu ili zakupu. Ovaj dokument, koji se sastavlja u trenutku predaje ključeva, detaljno bilježi stanje nekretnine, uključujući popis namještaja, broj predanih ključeva, do stanja brojila za potrošnju električne energije, vode i plina.

Njegova uloga je nezamjenjiva u sprječavanju budućih nesuglasica, posebno u vezi s eventualnom štetom ili režijskim troškovima.

Iako za njegovo sastavljanje nije potrebno angažiranje javnog bilježnika ili odvjetnika, stručno savjetovanje može biti od velike koristi. Profesionalci iz područja nekretnina mogu osigurati da se sve relevantne informacije precizno i pravilno zabilježe, štiteći tako prava i interese svih uključenih strana

Detaljan pregled potrebne dokumentacije za kupoprodaju nekretnina možete provjeriti ovdje.

primjer zapisnika o primopredaji nekretnine

Osnovne informacije o zapisniku o primopredaji nekretnina

Zapisnik o primopredaji nekretnine je dokument koji se koristi za bilježenje stanja nekretnine u trenutku predaje njezinog posjeda s jedne strane na drugu. Ovaj dokument je posebno važan u tri glavna scenarija:
  1. Kupnja nekretnine: Kada se nekretnina prodaje, zapisnik služi kao dokaz o njenom stanju u trenutku predaje ključeva novom vlasniku. To je važno za zaštitu prava kupca i prodavatelja.
  2. Najam nekretnine: U slučaju najma, zapisnik dokumentira stanje stana ili kuće prije useljenja najmoprimca. To je ključno za utvrđivanje odgovornosti za eventualna oštećenja koja nisu postojala prije najma.
  3. Najam poslovnog prostora: Slično kao u najmu, zapisnik kod zakupa poslovnog prostora pomaže u dokumentiranju početnog stanja prostora, što je važno za kasnije razjašnjenje odgovornosti za oštećenja ili promjene.

Informacije koje se obično nalaze u zapisniku

Zapisnik o primopredaji obično sadrži sljedeće ključne informacije:
  1. Osnovni podaci o nekretnini: lokacija, veličina, vrsta nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor).
  2. Detaljan opis stanja nekretnine: ovo uključuje informacije o prisutnosti i stanju namještaja, kao i bilo kakvim vidljivim oštećenjima ili nedostacima.
  3. Stanje brojila: zabilježena stanja brojila vodomjera, plinomjera, električne energije i slično, kako bi se kasnije moglo točno odrediti potrošnju.
  4. Fotografije: fotografije nekretnine koje služe kao dodatni dokaz o njenom stanju u trenutku primopredaje.
  5. Podaci o stranama uključenim u transakciju: imena i kontakt informacije svih strana uključenih u transakciju (prodavatelj, kupac, najmodavac, najmoprimac, zakupodavac, zakupnik).
  6. Datum i potpisi: datum sastavljanja zapisnika i potpisi svih uključenih strana, potvrđujući suglasnost s navedenim informacijama.

Pravni aspekti zapisnika o primopredaji

Iako zapisnik o primopredaji nekretnine nije formalni pravni dokument poput ugovora, on ima važnu ulogu kao dokaz o stanju nekretnine u trenutku primopredaje. Ovaj dokument može biti ključan u rješavanju sporova ili nesuglasica, služeći kao referenca u pravnim pitanjima poput štete ili neispunjenih obveza.

Zapisnik ne zahtijeva ovjeravanje kod javnog bilježnika, što olakšava njegovo sastavljanje. Svaka strana uključena u transakciju može ga izraditi, ali to ne umanjuje njegovu važnost u bilježenju dogovora i stanja nekretnine.

Preporučuje se konzultacija s pravnim stručnjacima ili agencijom za nekretnine pri sastavljanju zapisnika. Oni mogu osigurati točnost i potpunost informacija, što je presudno za zaštitu prava i interesa svih strana i sprječavanje pravnih komplikacija.

Često postavljana pitanja

Što je zapisnik o primopredaji nekretnina?

Zapisnik o primopredaji nekretnine ključan je dokument u svakoj transakciji nekretnina, bilo da se radi o kupnji, najmu ili zakupu.

Trebam li ovjeriti zapisnik o primopredaji nekretnina kod javnog bilježnika?

Zapisnik o primopredaji nekretnina ne zahtijeva ovjeravanje potpisa kod javnog bilježnika, dovoljno je da svi sudionici pravnog posla potpišu zapisnik. Svaka strana uključena u transakciju može ga izraditi, ali to ne umanjuje njegovu važnost u bilježenju dogovora i stanja nekretnine.

Što sve sadrži zapisnik o primopredaji nekretnine?

Zapisnik o primopredaji nekretnina, koji se sastavlja u trenutku predaje ključeva, detaljno bilježi stanje nekretnine, što podrazumijeva popis namještaja, broj predanih ključeva, do stanja brojila za potrošnju električne energije, vode i plina.